Biết vị ký

     

Hạnh Phúc như ngọc trong đá, chưa đến với ai trải qua hững hờ. Niềm hạnh phúc như mật vào hoa, chưa tới với ai ko nhọc nhằn tìm kiếm kiếm


BIẾT VỊ KÝ(hoàn)

Tác giả: Tọa Chước Linh Linh Thủy

Thể loại: xuyên không, điền văn, HE

Nguồn convert: Tàng Thư Viện

Chim bay trên trời, thú điều khiển xe trên núi, cá tập bơi dưới sông, rau dưa vào vườn…làm sao có thể chế trở thành những trang bị đó thành thức ăn ngon đó là lý tưởng của Lâm tiểu Trúc từ sau khi nàng lấn sân vào cổ đại. Một ngày dài luôn từ hỏi, nhân sinh gồm gì là bự nhất?

QUYỂN 01: vào NÚI HỌC NGHỀ

CHƯƠNG 01 – 02

CHƯƠNG 03 – 04

CHƯƠNG 05 – 06

CHƯƠNG 07 – 08

 CHƯƠNG 09 – 10

CHƯƠNG 11 – 12

CHƯƠNG 13 – 14

CHƯƠNG 15 – 16

CHƯƠNG 17 -18

CHƯƠNG 19 – 20

CHƯƠNG 21 – 22

CHƯƠNG 23 – 24

CHƯƠNG 25 – 26

CHƯƠNG 27 – 28

CHƯƠNG 29 – 30

CHƯƠNG 31 – 32

 CHƯƠNG 33 – 34

CHƯƠNG 35 – 36

CHƯƠNG 37 – 38

CHƯƠNG 39 – 40

CHƯƠNG 41 – 42

CHƯƠNG 43 – 44

CHƯƠNG 45 – 46

CHƯƠNG 47 – 48

CHƯƠNG 49 – 50

CHƯƠNG 51 – 52

CHƯƠNG 53 – 54

CHƯƠNG 55 – 56

CHƯƠNG 57 – 58

CHƯƠNG 59 – 60

CHƯƠNG 61 – 62

CHƯƠNG 63 – 64

CHƯƠNG 65 – 66

CHƯƠNG 67 – 68

CHƯƠNG 69 – 70 ***** CHƯƠNG 71 -72 ***** CHƯƠNG 73 -74 ***** CHƯƠNG 75 -76 ***** CHƯƠNG 77 – 78 ***** CHƯƠNG 79 – 80 ***** CHƯƠNG 81 – 82 ***** CHƯƠNG 83 -84 ***** CHƯƠNG 85 – 86 ***** CHƯƠNG 87 – 88***** CHƯƠNG 89 – 90***** CHƯƠNG 91 – 92 ***** CHƯƠNG 93 – 94 ***** CHƯƠNG 95 – 96 ***** CHƯƠNG 97 – 98 ***** CHƯƠNG 99 -100 ***** CHƯƠNG 101 – 102 ***** CHƯƠNG 103 – 104 ***** CHƯƠNG 105 – 106 ***** CHƯƠNG 107 – 108 ***** CHƯƠNG 109 – 110 ***** CHƯƠNG 111 – 112 ***** CHƯƠNG 113 – 114 ***** CHƯƠNG 115 – 116 ***** CHƯƠNG 117 – 118 ***** CHƯƠNG 119 – 120 ***** CHƯƠNG 121 – 122 ***** CHƯƠNG 123 – 124 ***** CHƯƠNG 125 – 126 ***** CHƯƠNG 127 – 128 ***** CHƯƠNG 129 – 130 ***** CHƯƠNG 131 – 132 ***** CHƯƠNG 133 – 134 

QUYỂN 2: ghê THÀNH

CHƯƠNG 135 – 136 ***** CHƯƠNG 137 – 138 ***** CHƯƠNG 139 – 140 ***** CHƯƠNG 141 – 142 ***** CHƯƠNG 143 – 144 ****** CHƯƠNG 145 – 146 ***** CHƯƠNG 147 – 148 ****** CHƯƠNG 149 – 150 ***** CHƯƠNG 151 – 152 ***** CHƯƠNG 153 – 154 ***** CHƯƠNG 155 – 156 ***** CHƯƠNG 157 – 158 ***** CHƯƠNG 159 – 160 ***** CHƯƠNG 161 – 162 **** CHƯƠNG 163 – 164 ***** CHƯƠNG 165 – 166 ***** CHƯƠNG 167 – 168 ***** CHƯƠNG 169 – 170 ***** CHƯƠNG 171 – 172 ***** CHƯƠNG 173 – 174 ***** CHƯƠNG 175 – 176 ***** CHƯƠNG 177 – 178 ***** CHƯƠNG 179 – 180 ***** CHƯƠNG 181 – 182 ***** CHƯƠNG 183 – 184 ***** CHƯƠNG 185 – 186 ***** CHƯƠNG 187 – 188 ***** CHƯƠNG 189 – 190 ***** CHƯƠNG 191 – 192 ***** CHƯƠNG 193 – 194 ***** CHƯƠNG 195 – 196 ****** CHƯƠNG 197 – 198 ***** CHƯƠNG 199 – 200 ***** CHƯƠNG 201 – 202 ***** CHƯƠNG 203 – 204 ***** CHƯƠNG 205 – 206 ***** CHƯƠNG 207 – 208 ***** CHƯƠNG 209 – 210 ***** CHƯƠNG 211 – 212 ***** CHƯƠNG 213 – 214 ***** CHƯƠNG 215 – 216

QUYỂN 3: MỸ THỰC chi LỮ

CHƯƠNG 217- 218 ***** CHƯƠNG 219 – 220 **** CHƯƠNG 221 – 222 ***** CHƯƠNG 223 – 224 ***** CHƯƠNG 225 – 226 ***** CHƯƠNG 227 – 228 ***** CHƯƠNG 229 – 230 ***** CHƯƠNG 231 – 232 ***** CHƯƠNG 233 – 234 ***** CHƯƠNG 235 – 236 ***** CHƯƠNG 237 – 238 ***** CHƯƠNG 239 ***** CHƯƠNG 240 ***** CHƯƠNG 241 **** CHƯƠNG 242 – 243 ***** CHƯƠNG 244 – 245 ***** CHƯƠNG 246 – 247 ***** CHƯƠNG 248 ***** CHƯƠNG 249 **** CHƯƠNG 250 ***** CHƯƠNG 251 ***** CHƯƠNG 252 – 253 ***** CHƯƠNG 254 – 255 ***** CHƯƠNG 256 – 257 ***** CHƯƠNG 258 – 259 ***** CHƯƠNG 260 – 261 ***** CHƯƠNG 262 – 263 ***** CHƯƠNG 264 – 265 ***** CHƯƠNG 266 – 267 ***** CHƯƠNG 268 – 269 ****** CHƯƠNG 270 – 271 ***** CHƯƠNG 272 – 273

QUYỀN 4: MỸ THỰC XÍCH

CHƯƠNG 274 – 275 ***** CHƯƠNG 276 – 277 ***** CHƯƠNG 278 – 279 ***** CHƯƠNG 280 – 281 ***** CHƯƠNG 282 – 283 ***** CHƯƠNG 284 – 285 ***** CHƯƠNG 286 – 287 ***** CHƯƠNG 288 – 289 ***** CHƯƠNG 290 – 291 ***** CHƯƠNG 292 – CHƯƠNG 293 ***** CHƯƠNG 294 – 295 ***** CHƯƠNG 296 – 297 ***** CHƯƠNG 298 – 299 ***** CHƯƠNG 300 – 301 ***** CHƯƠNG 302 – 303 ***** CHƯƠNG 304 – 305 ***** CHƯƠNG 306 – 307 ***** CHƯƠNG 308 – 309 ***** CHƯƠNG 310-311 ***** CHƯƠNG 312 – 313 ***** CHƯƠNG 314 – 315 ***** CHƯƠNG 316 -317 *****  CHƯƠNG 318 – 319 ***** CHƯƠNG 320-321 ***** CHƯƠNG 322 – 323 ***** CHƯƠNG 324 – 325 ***** CHƯƠNG 326 – 327 **** CHƯƠNG 328 – 329 ***** CHƯƠNG 330


Chuyên mục: Tin Tức