Critter là gì

     
Facebook Created with Sketch.

Twitter Created with Sketch. Instagram Created with Sketch. Youtube Created with Sketch.

*

Parks và Trails Beaches Historic Sites Reservations & Permits Weddings, Parties và Meetings Make a Reservation OC Parks Permits Special Events About Us Commissions and Committees OC Parks Fees Purchase A Pass OC Parks Strategic Plan Park Rules Projects Volunteer eNews How vày I Apply for... Contact... Learn More About... Locate... Purchase... Rent... View...
*

*

Parks và Trails Beaches Historic Sites OC Zoo Reservations và Permits About Us How bởi vì I Navigation menu keyboard_arrow_down
Parks và Trails Beaches Historic Sites OC Zoo Reservations & Permits About Us How bởi I
Learn about the way our world is shaped by the animals around us and why some critters play a larger role in the delicate balance of life, from our oceans khổng lồ our forests. 

Class includes hands-on learning, fun crafts or activities, và meeting zoo creatures up close! 

Program is for ages 5-7 years old ONLY. 

Cost is $5 per child (one parent included).

Bạn đang xem: Critter là gì

Phone registration is required. Lớn register for a class, call 714-973-6846. 

Parking fee is $5 per oto on weekends. 


*

*

Come along with us on this epic hike from the bottom of Fremont Canyon to the bold, sandstone outcrops marking the ridgeline locally known as “Mini Moab.” This extremely challenging out-and-back hike is for experienced, physically fit distance hikers. We climb steeply along ranch roads past an...
Lend a helping hand at maintaining the trails at Santiago Oaks Regional Park. Partner with an OC Parks Volunteer as they guide you through the proper tool use lớn repair highly used & heavily washed out trails. Tools & safety talk are provided by Volunteers and/or Staff. Bring gloves và water if...
Enjoy a hike và gentle yoga practice in nature. The hike through Baker Canyon, part of binhphap.vn’ Irvine Ranch mở cửa Space, includes some elevation và will be a nice warm up for a gentle morning yoga flow under a shaded canopy. Please bring water, your own yoga mat và large beach towel. Mats will...

Making Orange County a safe, healthy, và fulfilling place khổng lồ live, work, và play, today & for generations khổng lồ come, by providing outstanding, cost-effective regional public services.


This browser is no longer supported and some key features will not work. We strongly recommend using Edge, Chrome 70+, Safari 5.x+ và Firefox 5.x+.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Gọi Nhóm Trên Skype Trên Máy Tính, Hướng Dẫn Cách Gọi Nhóm Skype Trên Máy Tính


Vì sự tiện lợi của người sử dụng, trang mạng này của Quận Cam sử dụng dịch vụ thông dịch miễn mức giá của Google. Một khi nhấp vào nút “Tôi chấp nhận” (I accept), tức là quý vị gật đầu đồng ý những trang của trang mạng này biến đổi những ngôn ngữ không phải là giờ đồng hồ Anh. Quận Cam vẫn tận dụng mọi nỗ lực cố gắng để đảm bảo sự đúng mực của câu hỏi thông dịch. Tuy nhiên, không tồn tại việc phiên dịch về năng lượng điện tử và tự động nào chủ yếu xác. Ví dụ điển hình như, thông dịch chưa phải là những nhiều từ tinh tế cảm và không thể hoàn toàn chuyển để câu văn một biện pháp đúng nghĩa. Tiếp tế đó, quý vị rất có thể tìm thấy sự biệt lập liên quan tiền đến ngôn từ địa phương và tính cách tính chất của nó. Phân phối đó quý vị cấp thiết thông dịch những biểu đồ dùng với phiên bản văn, những hồ sơ thuộc các loại PDF file và các áp dụng quan trọng đặc biệt trên trang mạng này. Quận Cam không chịu trách nhiệm bất cứ những gì thông ngôn được cung ứng từ Google. Nguyên bạn dạng của trang mạng này được hỗ trợ bằng Anh ngữ. Nếu gồm có sự khác hoàn toàn giưa văn phiên bản bằng Anh ngữ và bản dịch, phiên bản Anh ngữ sẽ là văn bản tất yếu. Khi bấm vào nút “Tôi chấp nhận” quý vị gật đầu đồng ý là bất kỳ những sự khác biệt hay những khác hoàn toàn qua sự thông ngôn sẽ không có tính giải pháp ràng buộc và sẽ không có ngẫu nhiên một hậu quả pháp luật nào. Quận Cam ko thể bảo đảm an toàn sự đúng chuẩn của bài toán thay đổi bạn dạng văn và sẽ không chịu bất cứ một trách nhiệm nào hoàn toàn có thể gây ra do việc sử dụng hạy dựa vào bạn dạng phiên dịch cung ứng bởi Google. Khi nhấn “Tôi đồng ý” tức là quý vị đã đồng ý từ bỏ tất cả những thiệt hại rất có thể xảy ra đối với Quận Cam vày việc nhờ vào sự thông dịch hỗ trợ bởi Google.


Para la conveniencia de los usuarios, este sitio web del Condado de Orange usa el servicio gratuito de traducción de idiomas de Google. Al hacer clic en el botón “Acepto”, usted acepta que las páginas de este sitio website pasarán a estar en otros idiomas distintos al inglés. El Condado de Orange ha hecho el máximo esfuerzo para asegurar la precisión de la traducción. Sin embargo, no tuyệt traducción automática o por computación que sea perfecta. Por ejemplo, la traducción no es sensible al contexto y no puede traducir totalmente el texto en todo su significado. Además, es posible que encuentre diferencias asociadas a dialectos o preferencias regionales. Además, no puede traducir gráficos bé texto, archivos PDF o aplicaciones especiales en este sitio web. El Condado de Orange no es responsable de la traducción proporcionada por Google. La versión original de este sitio web está disponible en inglés. Mê say existe alguna discrepancia entre la versión en inglés de este sitio website y la versión traducida, la versión en inglés tendrá preferencia. Al hacer clic en "Acepto", está de acuerdo en que cualquier discrepancia en la traducción no será vinculante ni tendrán ningún efecto legal. El Condado de Orange no puede garantizar la exactitud del texto convertido y no asume ninguna responsabilidad que pueda surgir por usar o confiar en la traducción proporcionada por Google. Al hacer clic en "Acepto" significa que está de acuerdo en renunciar a cualquier pérdida que pueda ser causada al Condado de Orange por basarse en la traducción proporcionada por Google.


사용자들의 편의를 위하여 저희 오렌지 카운티 웹사이트는 Google 무료 언어번역 서비스를 이용합니다. "동의합니다" 버튼을 클릭하면 귀하는 이 웹사이트 페이지가 영어가 아닌 언어로 바뀌는 것을 받아들이는 것입니다. 오렌지 카운티는 정확한 번역이 되도록 하기 위해 모든 노력을 기울였습니다. 그러나 컴퓨터 번역이나 자동 번역이 완벽하지는 않습니다. 예를 들자면, 번역은 맥락을 감지하지 못하며 글자의 의미를 완전하게 번역할 수는 없습니다. 나아가서, 지역의 방언이나 그곳에서 자주 쓰이는 말과 관련하여 차이를 볼 수 있을 것입니다. 또한 이 웹사이트에서 귀하는 문자가 포함된 그래픽, PDF 파일, 특수 어플리케이션을 번역할 수 없습니다. 오렌지 카운티는 Google이 제공하는 번역에 대해 책임지지 않습니다. 이 웹사이트의 원본 버전은 영어로 된 것입니다. 이 웹사이트의 영어 버전과 번역된 버전 사이에 차이가 있다면 영어 버전이 우선합니다. "동의합니다"에 클릭함으로써 귀하는 번역의 불일치는 구속력이 없으며 법적 효력이 없음에 동의하게 되는 것입니다. 오렌지 카운티는 변환된 문자의 정확성을 보증하지 않으며, Google이 제공하는 번역을 이용하거나 의존함으로 인하여 발생할 수 있는 어떠한 책임도 지지 않습니다. "동의합니다"에 클릭하는 것은 귀하가 Google이 제공하는 번역에 의존함으로 인하여 오렌지 카운티에서 발생할 수 있는 모든 손실을 포기하는데 동의한다는 의미입니다.


為方便用戶,本奧蘭治縣網站使用免費Google語言翻譯服務。點擊“我接受”按鈕,即表示您接受本網站的頁面變為非英語語言。奧蘭治縣已盡一切努力確保翻譯的準確性。然而,沒有完美的電腦翻譯或自動翻譯。例如,翻譯對上下文不敏感,無法將文本完全翻譯成其含義。此外,您可能會發現與地區方言或偏好相關的差異。此外,您不能在本網站上翻譯帶有文本、PDF 文件和特殊應用程序的圖形。奧蘭治縣不對 Google 提供的翻譯負責。本網站的原始版本提供英文版本。如果本網站的英文版本與翻譯版本有任何差異,以英文版本為準。點擊“我接受”,即表示您同意翻譯中的任何差異或差異不具有約束力且不具有法律效力。奧蘭治縣無法保證轉換後文本的準確性,也不承擔因使用或依賴Google提供的翻譯而可能產生的任何責任。點擊“我同意”即表示您同意放棄依賴Google提供的翻譯可能給奧蘭治縣造成的任何損失。


Chuyên mục: Tin Tức