đọc truyện bad luck

     

Là cỗ chuyện tranh được đọc các tốt nhất bên trên binhphap.vn, một giữa những tác phẩm chuyện tranh Việt Nam tất cả lượng người đông đảo cùng hùng hậu số 1 hiện thời.

tin tức sản phẩm

Mỗi tập tất cả 12 – 13 chương thơm của Bad Luông xã, được sửa đổi và nâng cấp.Kích thước: 14.5 x đôi mươi.5 cm.Tác giả: Nguyễn Huỳnh Bảo ChâuGiá bìa: 78.000 VND/tập.
","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":312000,"display_regular_price":312000,"image":"title":"badluckvol4in1_compress","caption":"","url":"https://ml3rinwrxdab.i.optimole.com/upRKPHQ-7hPy8IMK/w:auto/h:auto/q:auto/https://cửa hàng.binhphap.vn.com/wp-content/uploads/2021/06/badluckvol4in1_compress.jpg","alt":"","src":"https://ml3rinwrxdab.i.optimole.com/upRKPHQ-7hPy8IMK/w:666/h:856/q:auto/https://siêu thị.binhphap.vn.com/wp-content/uploads/2021/06/badluckvol4in1_compress.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 666px) 100vw, 666px","full_src":"https://ml3rinwrxdab.i.optimole.com/upRKPHQ-7hPy8IMK/w:auto/h:auto/q:auto/https://siêu thị.binhphap.vn.com/wp-content/uploads/2021/06/badluckvol4in1_compress.jpg","full_src_w":705,"full_src_h":906,"gallery_thumbnail_src":"https://ml3rinwrxdab.i.optimole.com/upRKPHQ-7hPy8IMK/w:210/h:270/q:auto/rt:fill/g:ce/https://cửa hàng.binhphap.vn.com/wp-content/uploads/2021/06/badluckvol4in1_compress.jpg","gallery_thumbnail_src_w":210,"gallery_thumbnail_src_h":270,"thumb_src":"https://ml3rinwrxdab.i.optimole.com/upRKPHQ-7hPy8IMK/w:370/h:475/q:auto/rt:fill/g:ce/https://cửa hàng.binhphap.vn.com/wp-content/uploads/2021/06/badluckvol4in1_compress.jpg","thumb_src_w":370,"thumb_src_h":475,"src_w":666,"src_h":856,"image_id":330125,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"312,000₫","sku":"bl-combo-4-tap","variation_description":"","variation_id":330078,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"1.5","weight_html":"1.5 kg","_wcev_external_url":"","_wcev_links_target":"new_window","_wcev_links_trigger":"cart_button_selected","_wcev_add_to_cart_text":""},"attributes":"attribute_tap":"Tu1eadp 1","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":78000,"display_regular_price":78000,"image":"title":"badluckvol1_1","caption":"","url":"https://ml3rinwrxdab.i.optimole.com/upRKPHQ-hrr3DVXr/w:auto/h:auto/q:auto/https://siêu thị.binhphap.vn.com/wp-content/uploads/2021/06/badluckvol1_1.jpg","alt":"","src":"https://ml3rinwrxdab.i.optimole.com/upRKPHQ-hrr3DVXr/w:666/h:856/q:auto/https://binhphap.vn/wp-content/uploads/2021/06/badluckvol1_1.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 666px) 100vw, 666px","full_src":"https://ml3rinwrxdab.i.optimole.com/upRKPHQ-hrr3DVXr/w:auto/h:auto/q:auto/https://binhphap.vn/wp-content/uploads/2021/06/badluckvol1_1.jpg","full_src_w":705,"full_src_h":906,"gallery_thumbnail_src":"https://ml3rinwrxdab.i.optimole.com/upRKPHQ-hrr3DVXr/w:210/h:270/q:auto/rt:fill/g:ce/https://cửa hàng.binhphap.vn.com/wp-content/uploads/2021/06/badluckvol1_1.jpg","gallery_thumbnail_src_w":210,"gallery_thumbnail_src_h":270,"thumb_src":"https://ml3rinwrxdab.i.optimole.com/upRKPHQ-hrr3DVXr/w:370/h:475/q:auto/rt:fill/g:ce/https://binhphap.vn/wp-content/uploads/2021/06/badluckvol1_1.jpg","thumb_src_w":370,"thumb_src_h":475,"src_w":666,"src_h":856,"image_id":330070,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"78,000₫","sku":"bl-1-combo","variation_description":"","variation_id":330079,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.5","weight_html":"0.5 kg","_wcev_external_url":"","_wcev_links_target":"new_window","_wcev_links_trigger":"cart_button_selected","_wcev_add_to_cart_text":"","attributes":"attribute_tap":"Tu1eadp 2","availability_html":" Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":78000,"display_regular_price":78000,"image":"title":"badluckvol2_1","caption":"","url":"https://ml3rinwrxdab.i.optimole.com/upRKPHQ-Bx1tW_of/w:auto/h:auto/q:auto/https://binhphap.vn/wp-content/uploads/2021/06/badluckvol2_1.jpg","alt":"","src":"https://ml3rinwrxdab.i.optimole.com/upRKPHQ-Bx1tW_of/w:666/h:856/q:auto/https://cửa hàng.binhphap.vn.com/wp-content/uploads/2021/06/badluckvol2_1.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 666px) 100vw, 666px","full_src":"https://ml3rinwrxdab.i.optimole.com/upRKPHQ-Bx1tW_of/w:auto/h:auto/q:auto/https://binhphap.vn/wp-content/uploads/2021/06/badluckvol2_1.jpg","full_src_w":705,"full_src_h":906,"gallery_thumbnail_src":"https://ml3rinwrxdab.i.optimole.com/upRKPHQ-Bx1tW_of/w:210/h:270/q:auto/rt:fill/g:ce/https://cửa hàng.binhphap.vn.com/wp-content/uploads/2021/06/badluckvol2_1.jpg","gallery_thumbnail_src_w":210,"gallery_thumbnail_src_h":270,"thumb_src":"https://ml3rinwrxdab.i.optimole.com/upRKPHQ-Bx1tW_of/w:370/h:475/q:auto/rt:fill/g:ce/https://cửa hàng.binhphap.vn.com/wp-content/uploads/2021/06/badluckvol2_1.jpg","thumb_src_w":370,"thumb_src_h":475,"src_w":666,"src_h":856,"image_id":330067,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"78,000₫","sku":"bl-2-combo","variation_description":"","variation_id":330080,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.5","weight_html":"0.5 kg","_wcev_external_url":"","_wcev_links_target":"new_window","_wcev_links_trigger":"cart_button_selected","_wcev_add_to_cart_text":"","attributes":"attribute_tap":"Tu1eadp 3","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":78000,"display_regular_price":78000,"image":"title":"badluckvol3_1","caption":"","url":"https://ml3rinwrxdab.i.optimole.com/upRKPHQ-HEfHUBBI/w:auto/h:auto/q:auto/https://binhphap.vn/wp-content/uploads/2021/06/badluckvol3_1.jpg","alt":"","src":"https://ml3rinwrxdab.i.optimole.com/upRKPHQ-HEfHUBBI/w:666/h:856/q:auto/https://binhphap.vn/wp-content/uploads/2021/06/badluckvol3_1.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 666px) 100vw, 666px","full_src":"https://ml3rinwrxdab.i.optimole.com/upRKPHQ-HEfHUBBI/w:auto/h:auto/q:auto/https://binhphap.vn/wp-content/uploads/2021/06/badluckvol3_1.jpg","full_src_w":705,"full_src_h":906,"gallery_thumbnail_src":"https://ml3rinwrxdab.i.optimole.com/upRKPHQ-HEfHUBBI/w:210/h:270/q:auto/rt:fill/g:ce/https://siêu thị.binhphap.vn.com/wp-content/uploads/2021/06/badluckvol3_1.jpg","gallery_thumbnail_src_w":210,"gallery_thumbnail_src_h":270,"thumb_src":"https://ml3rinwrxdab.i.optimole.com/upRKPHQ-HEfHUBBI/w:370/h:475/q:auto/rt:fill/g:ce/https://binhphap.vn/wp-content/uploads/2021/06/badluckvol3_1.jpg","thumb_src_w":370,"thumb_src_h":475,"src_w":666,"src_h":856,"image_id":330062,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"78,000₫","sku":"bl-3-combo","variation_description":"","variation_id":330081,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.5","weight_html":"0.5 kg","_wcev_external_url":"","_wcev_links_target":"new_window","_wcev_links_trigger":"cart_button_selected","_wcev_add_to_cart_text":"","attributes":"attribute_tap":"Tu1eadp 4","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":78000,"display_regular_price":78000,"image":"title":"badluckvol4_1","caption":"","url":"https://ml3rinwrxdab.i.optimole.com/upRKPHQ-uL_J-aJI/w:auto/h:auto/q:auto/https://cửa hàng.binhphap.vn.com/wp-content/uploads/2021/01/badluckvol4_1.jpg","alt":"","src":"https://ml3rinwrxdab.i.optimole.com/upRKPHQ-uL_J-aJI/w:666/h:856/q:auto/https://binhphap.vn/wp-content/uploads/2021/01/badluckvol4_1.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 666px) 100vw, 666px","full_src":"https://ml3rinwrxdab.i.optimole.com/upRKPHQ-uL_J-aJI/w:auto/h:auto/q:auto/https://cửa hàng.binhphap.vn.com/wp-content/uploads/2021/01/badluckvol4_1.jpg","full_src_w":705,"full_src_h":906,"gallery_thumbnail_src":"https://ml3rinwrxdab.i.optimole.com/upRKPHQ-uL_J-aJI/w:210/h:270/q:auto/rt:fill/g:ce/https://binhphap.vn/wp-content/uploads/2021/01/badluckvol4_1.jpg","gallery_thumbnail_src_w":210,"gallery_thumbnail_src_h":270,"thumb_src":"https://ml3rinwrxdab.i.optimole.com/upRKPHQ-uL_J-aJI/w:370/h:475/q:auto/rt:fill/g:ce/https://binhphap.vn/wp-content/uploads/2021/01/badluckvol4_1.jpg","thumb_src_w":370,"thumb_src_h":475,"src_w":666,"src_h":856,"image_id":192,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"78,000₫","sku":"bl-4-combo","variation_description":"","variation_id":330082,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.5","weight_html":"0.5 kg","_wcev_external_url":"","_wcev_links_target":"new_window","_wcev_links_trigger":"cart_button_selected","_wcev_add_to_cart_text":"">">

Chuyên mục: Tin Tức