Redraw là gì

     

Nâng cao vốn từ vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use từ binhphap.vn.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách lạc quan.
Bạn đang xem: Redraw là gì

The essential problem does not lie in redrawing the administrative equivalent on a larger scale of the medieval town wall.
I am sceptical about the proposition that minority rights can be protected by redrawing internal frontiers.
There would be less redrawing of existing seats & less upheaval if a different form of elections were used in the future.
There is no way of dealing with that country unless one redraws the boundaries, và that would be a difficult task.
They are being prevented from redrawing their internal boundaries to lớn reflect the local character of the service.
There is clearly a case for lifting some of the restrictions, & for redrawing some of the maps lớn allow some animals khổng lồ be moved.
Is he also aware that as a result of the local government boundary redrawing the present county boundary sits right in the middle of a built-up area?
In redrawing the map we have taken inkhổng lồ trương mục total unemployment, long-term unemployment, growth in labour supply, industrial & occupational structure, activity rates, peripherality & inner city problems.
I readily recognise that the opportunity has been so sensibly taken of redrawing the whole of the subsection in order lớn make it a very much better và worthwhile clause.
Các ý kiến của các ví dụ không miêu tả cách nhìn của các chỉnh sửa viên binhphap.vn binhphap.vn hoặc của binhphap.vn University Press xuất xắc của những công ty cấp phép.


Xem thêm: Gamesao Thân Tặng 300 Giftcode Khí Phách Anh Hùng Opnebeta, Khí Phách Anh Hùng Tặng Code Open Beta

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập binhphap.vn English binhphap.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ lưu giữ cùng Riêng tứ Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Tin Tức