Weightlifting là gì

     

Nâng cao vốn tự vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use từ binhphap.vn.Học các tự bạn phải tiếp xúc một bí quyết đầy niềm tin.
Bạn đang xem: Weightlifting là gì

the activity of lifting heavy bars khổng lồ strengthen the muscles, either for exercise or in a competition
The list includes weightlifting, wrestling, volleyball—which was mentioned earlier—handball, basketball, modern pentathlon, triathlon, juvì chưng, curling, bobsleigh và speed-skating.
However, its sports facilities are also trang chính to lớn many elite athletes in various sports, including basketball, weightlifting, juvì chưng, karate và hockey.
The number of girls—or boys—who wanted to lớn bởi vì weightlifting was not substantial, and the only place where they could have sầu a canoe was on the local duchồng pond.
Medals were awarded in the following sports: archery, dartchery, athletics, swimming, weightlifting, fencing, snooker, table tennis & basketball.
For those games, it hosted the athletics, equestrian, field hockey, football, gymnastics, modern pentathlon, rugby union, tug of war, và weightlifting events.
As well as a basketball team it also has boccia, hockey, & wheelchair tennis teams, and promotes athletics, weightlifting, archery, & table tennis.
At the age of 16 he started to lớn practice weightlifting too, and originally considered a career in carpentry.
There are five sầu different opponents to lớn compete against in events like long jump, the 100-meter dash, & weightlifting.
Các cách nhìn của các ví dụ không trình bày ý kiến của các chỉnh sửa viên binhphap.vn binhphap.vn hoặc của binhphap.vn University Press xuất xắc của các nhà cấp giấy phép.


Xem thêm: Cà Phê Viên Nén Là Gì? Mua Cà Phê Viên Nén Ở Đâu? Cà Phê Viên Nén Và Cafe Pod/E

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các tiện ích tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập binhphap.vn English binhphap.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Sở lưu giữ và Riêng tứ Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Tin Tức