Xử lý chuỗi javascript

     

String là 1 trong những Một trong những vẻ bên ngoài dữ liệu của JavaScript, mặt khác, thao tác giải pháp xử lý string ra mắt cực kỳ thịnh hành vào lập trình sẵn nói phổ biến cùng xây dựng JavaScript thích hợp.

Bạn đang xem: Xử lý chuỗi javascript

Bài viết này bản thân đang thân tặng các bạn những làm việc cách xử lý string phổ cập cơ mà Javascript đã hỗ trợ, mời chúng ta thuộc quan sát và theo dõi.

Các phương thức, thuộc tính của String trong JavaScript

Đây là toàn thể những methods, properties của String vào JavaScript:


charAt()charCodeAt()concat()endsWith()fromCharCode()includes()indexOf()lastIndexOf()lengthlocaleCompare()match()repeat()replace()


search()slice()split()startsWith()substr()substring()toLocaleLowerCase()toLocaleUpperCase()toLowerCase()toUpperCase()trim()valueOf()toString()


charAt()

charAt() trả về cam kết tự trong string tương xứng cùng với vị trí bạn truyền vào. Vị trí được tính tự 0.

Cú pháp: str.charAt(index). Trong đó index là vị trí của cam kết trường đoản cú yêu cầu lấy.


charCodeAt()

charCodeAt() trả về mã Unicode của ký kết từ bỏ vào string tương ứng với vị trí bạn truyền vào.

Cú pháp str.charCodeAt(index). Trong đó index là địa chỉ của ký từ buộc phải mang.


concat()

concat() được áp dụng nhằm nối 2 hoặc nhiều string lại cùng nhau. Pmùi hương thức này không làm thay đổi string lúc đầu, tuy nhiên vẫn trả về một string mới.

Cú pháp: str.concat(string1, string2,... stringN).


// VD 1var str1 = "Hello ";var str2 = "world!";var res = str1.concat(str2); // Hello world!// VD 2var last = "Pmê mệt ";var middle = "Quang ";var first = "Binh";var full = last.concat(middle, first); // Pmê mệt Quang Binh

endsWith()

endsWith() đang kiểm tra string nhỏ có nằm trong string người mẹ hay không. Nếu tra cứu thấy đã trả về true, ngược lại trả về false.

Cú pháp: str.endsWith(searchString, length). Trong đó:

searchString: String bé cần search tìm, có rành mạch chữ hoa, chữ thường.length: Không buộc phải, là số lượng giới hạn độ dài của str, nếu không truyền thì mặc định sẽ là độ dài của str.

var str = "Hello world, welcome to lớn the universe.";var n = str.endsWith("universe."); // true// String mẹ được xem từ trên đầu cho tới địa điểm đồ vật 11var m = str.endsWith("world", 11); // true

fromCharCode()

fromCharCode() được sử dụng nhằm chuyển đối mã Unicode thành ký tự tương ứng. Đây là một cách làm tĩnh, luôn luôn luôn gồm cú pháp là String.fromCharCode().

Cú pháp: String.fromCharCode(n1, n2, ...nX).


var text = String.fromCharCode(65); // A// Hoặc có thể truyền các mã Unicode để nối thành stringvar text = String.fromCharCode(72, 69, 76); // HEL

includes()

includes() được áp dụng để soát sổ xem string con tất cả nằm trong string mẹ hay là không. Phương thức trả về true trường hợp tra cứu thấy, ngược trở lại trả về false.

Cú pháp: string.includes(searchValue,start). Trong đó:

searchValue: String bé bắt buộc tìm kiếm tìm, biệt lập chữ hoa chữ thường.start: Không đề nghị, mang định là 0, là ví trí bắt đầu nhằm tìm tìm.

var str = "Hello world, welcome lớn the universe.";var n = str.includes("world"); // true// Phạm vi tìm tìm kiếm được ban đầu trường đoản cú địa chỉ máy 12 trong string ban đầuvar m = str.includes("world", 12); // true

indexOf()

indexOf() được thực hiện lúc bạn muốn rước vị trí xuất hiện thêm đầu tiên của string bé trong string mẹ.

Lưu ý: nếu như kiếm tìm thấy thì địa chỉ được xem từ bỏ 0, giả dụ không tìm kiếm thấy thì trả về -1;

Cú pháp: string.indexOf(searchvalue,start). Trong đó:

searchValue: String con phải search tìm, rành mạch chữ hoa chữ thường.start: Không cần, mặc định là 0, là ví trí bước đầu để tìm kiếm kiếm.

var str = "Hello world, welcome lớn the universe.";var n = str.indexOf("welcome"); // 13// Không tìm thấy string bé vào string mẹ// đang trả về -1var m = str.indexOf("phambinch.net"); // -1// Phạm vi tìm tìm kiếm được bắt đầu tự trị trí sản phẩm 5 trong string ban đầuvar l = str.indexOf("e", 5); // 14

lastIndexOf()

Tương từ bỏ nhỏng indexOf(), cơ mà trả về địa điểm xuất hiện sau cuối của string bé vào string mẹ.

Cú pháp: string.lastIndexOf(searchvalue,length). Trong đó:

searchValue: String nhỏ buộc phải tìm kiếm tìm, phân minh chữ hoa chữ thường.length: Không phải, là số lượng giới hạn của string, mang định đã là độ nhiều năm của string.

var string = "hello hi hi hello";var n = string.lastIndexOf("hello"); // 12// Không tìm kiếm thấy string con vào string mẹ// đang trả về -1var m = string.lastIndexOf("binhphap.vn"); // -1// Phạm vi tra cứu tìm được tính từ đầu string cho tới địa điểm thứ 5var l = string.lastIndexOf("he", 5); // 0

localeCompare()

localeCompare() được sử dụng lúc bạn có nhu cầu đối chiếu 2 string theo ngữ điệu địa pmùi hương.

Tùy ở trong vào từng vùng (quốc gia) nhưng mà công dụng của vấn đề so sánh 2 string đang khác biệt. Địa pmùi hương sẽ được mang từ thông báo của trình phê duyệt.

localeCompare() đã trả về:

Trả về -1 nếu str1 được bố trí trước str2Trả về 0 giả dụ str1 bằng str2Trả về 1 nếu như str1 được bố trí sau str2

Cú pháp: string.localeCompare(compareString). Trong số đó compareString là string cơ mà bạn muốn đối chiếu với string hiện thời.


// Giả sử "địa phương" đã là Việt Namvar str1 = "ab";var str2 = "cd";var n = str1.localeCompare(str2); // -1

match()

match() được sử dụng Khi bạn có nhu cầu trích một string con vào string bà mẹ bằng “biểu thức thiết yếu quy“. Pmùi hương thức này vẫn trả về tác dụng bên dưới dạng mảng nếu search thấy string nhỏ cân xứng với điều kiện của biểu thức chính quy, trả null ví như không tìm thấy.

Cú pháp: string.match(regexp). Trong số đó regexp là chuỗi biểu thức chủ yếu quy.


var str = "The rain in SPAIN stays mainly in the plain";// Tìm toàn bộ những string "aig" trong string strvar res = str.match(/ain/g); // <"ain", "ain", "ain">

repeat()

repeat() được sử dụng khi bạn muốn lặp đi tái diễn một string tương ứng với số lần chúng ta truyền vào.

Cú pháp: string.repeat(count). Trong đó count là mốc giới hạn cơ mà bạn có nhu cầu string được tái diễn.


replace()

replace() được thực hiện Khi bạn có nhu cầu kiếm tìm tìm và thay thế một string con vào string chị em. Phương thức này không có tác dụng đổi khác string bà mẹ, nhưng trả về một string mới.

Lưu ý: Nếu string nhỏ ko được biểu hiện bên dưới dạng biểu thức thiết yếu quy, thì replace() đã chỉ sửa chữa được string bé đầu tiên search thấy. Nếu bạn có nhu cầu tra cứu với thay thế toàn bộ, thì có thể sử dụng /string/g (xem ví dụ mặt dưới).

Cú pháp: string.replace(searchValue, newValue). Trong đó:

searchValue: Là string con nên tìm tìm, Hoặc là chuỗi biểu thức bao gồm quy. Cái nhưng mà sẽ được thay thế sửa chữa bởi newValue.newValue: Là cực hiếm sẽ tiến hành thay thế sửa chữa.

var str = "Visit Microsoft!";var res = str.replace("Microsoft", "Phambinc.net"); // Visit Phambinc.net// Tìm tìm toàn bộ "you" thay thế sửa chữa thành "Binh"var str = "I love you, you are my life";var res = str.replace(/you/g, "Binh"); // I love sầu Binc, Binch are my life

search()

search() được sử dụng khi bạn muốn tra cứu vị trí một string bé trong string người mẹ theo biểu thức chính quy. Nếu vào string mẹ xuất hiện những lần string nhỏ nên tra cứu, thì trả về vị trí của string bé trước tiên. Phương thơm thức này tương tự cùng với indexOf(), không giống ở phần indexOf() chỉ gật đầu đồng ý input đầu vào là string, còn search() chấp nhận cả biểu thức thiết yếu quy.

Nếu không tìm thấy string con vào string mẹ, search() vẫn trả về -1.

Xem thêm: Download Âm Dương Sư Garena Apk, Onmyoji Arena 3

Cú pháp: string.search(searchValue). Trong số đó searchValue là string con buộc phải kiếm tìm kiếm, Hay những chuỗi biểu thức chủ yếu quy miêu tả cho string bé đề nghị tìm.


var str = "Welcome lớn binhphap.vn";// Tìm theo string thường thì.var n = str.search("binhphap.vn"); // 11// Tìm theo biểu thức chủ yếu quyvar m = str.search(/to/); // 8

slice()

slice() được sử dụng Lúc bạn muốn trích một string bé trong string bà mẹ từ bỏ địa chỉ n tới địa điểm m. Tđắm say số n, m cũng rất có thể là số âm, nếu như là số âm địa điểm sẽ được tính từ thời điểm cuối string.

Cú pháp: string.slice(start,end). Trong đó:

start: Là địa điểm ban đầu giảm string bé, tương xứng cùng với tmê say số n.end: Không đề nghị, là vị trí ngừng của string con, tương ứng cùng với tđắm đuối số m. Nếu không truyền, cách tiến hành này sẽ giảm từ bỏ địa chỉ start tới cuối string.

var str = "Hello world!"; var res = str.slice(0, 5); // Hellovar res2 = str.slice(6); // world!var res3 = str.slice(-3); // ld!

split()

split() được sử dụng khi bạn có nhu cầu phân tách bóc string người mẹ thành một mảng các string nhỏ theo một tín hiệu nhận thấy nào đó. Nếu dấu hiệu nhận ra là 1 string rỗng ”, thì split() đã tách bóc những cam kết tự trong string bà bầu thành những phần tử vào mảng công dụng. Phương thơm thức này sẽ không làm biến đổi string chị em.

Cú pháp: string.split(separator,limit). Trong đó:

separator: Không phải, là tín hiệu phân biệt nhằm phân bóc string.limit: Số lượng phần tử buổi tối đa mong muốn phân bóc.

var str = "How are you doing today?";var res = str.split(" "); // <"How", "are", "you", "doing", "today?">var str2 = "binhphap.vn";var res2 = str2.split(""); // <"P", "h", "a", "m", "b", "i", "n", "h", ".", "n", "e", "t">var str3 = "Hello world";var res3 = str3.split("", 5); // <"H", "e", "l", "l", "o">

startsWith()

startsWith() được áp dụng Khi bạn muốn chất vấn một string bà mẹ đạt được bước đầu bởi string con bạn truyền vào không. Nếu đúng vẫn trả về true, ngược trở lại trả về false.

Cú pháp: string.startsWith(searchValue,start). Trong đó:

searchValue: Là string bé cần kiếm tìm kiếmstart: Không cần, mặc định là 0. Là vị trí bước đầu tra cứu kiếm

var str = "Hello world, welcome to the universe.";var n = str.startsWith("Hello"); // truevar m = str.startsWith("Hi"); // falsevar l = str.startsWith("world", 6); // true

substr()

substr() được áp dụng lúc bạn có nhu cầu cắt một string bé trong string bà bầu tự địa điểm n và kéo dãn m bộ phận.

Lưu ý: substr() hơi dễ dàng nhầm lẫn với slice(), chúng khác biệt sống tsay mê số máy 2:

substr(): Tsay đắm số mđộ dài của string nhỏ tính từ địa chỉ n.slice(): Tđê mê số m là vị trí kết thúc của string nhỏ tính từ bỏ địa điểm n.

Cú pháp: string.substr(start, length). Trong đó:

start: Vị trí ban đầu giảm, tương ứng với tyêu thích số n.length: Không cần, độ dài của string con ao ước giảm, tương ứng cùng với tmê mẩn số m. Nếu không truyền thì vẫn giảm tự địa điểm start cho đến cuối string người mẹ.

substring()

substring() được áp dụng Khi bạn muốn trích một string nhỏ trong string bà mẹ từ địa chỉ n cho tới địa điểm m. Tsi mê số m là tham mê số không đề xuất, nếu như khách hàng không truyền, substring() đang trích từ bỏ địa điểm n tới cuối string.

Phương thơm thức này khá kiểu như với slice(), giống như nhau cả về ý nghĩa của tyêu thích số thứ 2. Tuy nhiên bí quyết thực hiện của chúng tất cả phần khác nhau:

substring(): Nếu tsi mê số n > m, thì chân thành và ý nghĩa của nó sẽ được đổi lẫn nhau. Tức nó sẽ giảm từ bỏ vị trí m tới địa chỉ n. bên cạnh đó n cùng m không nhận cực hiếm âm, nếu khách hàng truyền giá trị âm thì string nhỏ trả về đã giống string chị em ban sơ.slice(): Nếu tmê man số n >= m, thì sẽ trả về string rỗng, nm rất có thể dìm quý giá âm.

Cú pháp: string.substring(start, end). Trong đó:

start: Là địa chỉ ban đầu giảm string bé, tương xứng cùng với tđắm say số n.end: Không cần, là vị trí hoàn thành của string con, khớp ứng với tham số m. Nếu không truyền, cách làm này đã cắt tự địa chỉ start tới cuối string.

toLowerCase()

toLowerCase() được áp dụng Lúc bạn muốn chuyển toàn bộ các cam kết từ vào string về dạng chữ thường xuyên.

Cú pháp: string.toLowerCase(). Phương thức này không có tmê say số.


toLocaleLowerCase()

toLocaleLowerCase() được sử dụng khi bạn muốn đưa tất cả những ký từ bỏ trong string về dạng văn bản thường xuyên của địa phương thơm.

Trong phần lớn những ngôi trường vừa lòng, thì cách làm này với cách tiến hành toLowerCase() kể bên trên vẫn trả về và một hiệu quả. Tuy nhiên với một vài nước nhà, ví dụ như Thổ Nhĩ Kỳ, thì không tuân theo nguyên tắc Unicode thường thì, cần công dụng rất có thể không giống nhau.

Cú pháp: string.toLocaleUpperCase(). Phương thơm thức này không có tmê say số.


toUpperCase()

toUpperCase() được sử dụng Lúc bạn muốn đưa tổng thể ký kết từ bỏ vào string thành dạng CHỮ HOA.

Cú pháp: string.toUpperCase(). Phương thơm thức này không tồn tại tđam mê số.


toLocaleUpperCase()

toLocaleUpperCase() được thực hiện lúc bạn có nhu cầu đưa tất cả các ký kết từ bỏ vào string về dạng CHỮ HOA của địa phương.

Sự khác hoàn toàn giữa cách thức này với cách tiến hành toUpperCase() giống như nhỏng cách làm toLowerCase() cùng cách tiến hành toLocaleLowerCase() đề cập trên.

Cú pháp: string.toLocaleUpperCase(). Pmùi hương thức này không tồn tại ttê mê số.


trim()

trim() được sử dụng lúc bạn có nhu cầu xóa khoảng Trắng nghỉ ngơi hai đầu của string.

Cú pháp: string.trim(). Phương thức này không có tmê mệt số.


valueOf()

valueOf() được thực hiện lúc bạn có nhu cầu trả về quý hiếm nơi bắt đầu của string. Pmùi hương thức này tương đối hiếm khi áp dụng, để gọi được cách thức này các bạn hãy xem ví dụ dưới.

Cú pháp: string.valueOf(). Phương thức này không có tham số.


var x = valueOf: function () return "Binh"; // Xem loại dữ liệu của xconsole.log(typeof x) // object// Nối x với cùng 1 string coi vậy nàovar hello = "Hello " + x; // Hello Binh// Nhận xét:// Nếu x là một trong object và có cách tiến hành valueOf()// thì Khi triển khai phép tân oán trên x, quý hiếm của x đã là quý hiếm của thủ tục valueOf()// Đấy là nguyên do tại sao "Hello " + x == "Hello Binh"

toString()

toString() được thực hiện khi bạn nỗ lực xay một tài liệu không giống về dạng string. Để phát âm được cách thức này mời các bạn coi ví dụ dưới.

Xem thêm: Kai'Sa Mùa 11 : Bảng Ngọc Bổ Trợ Ez, Cách Lên Đồ Ez, Cách Chơi Seraphine Mùa 11


var x = toString: function () return "Binh"; // Xem hình trạng tài liệu của xconsole.log(typeof x); // object// Thử thực hiện x trong ngôi trường vừa lòng x bị xay thành stringalert(x); // Sẽ alert lên là "Binh"https:// Nhận xét// Nếu một object có phương thức toString()// thì vào trường hòa hợp x đề xuất ép về dạng string, thì cực hiếm của x sẽ là quý giá của cách tiến hành toString()

*

Lời kết

Trong những cách thức đề cập bên trên có tương đối nhiều cách làm tương tự nhau, chúng ta hãy chú ý nhằm biết phương pháp thực hiện đúng trường thích hợp như:

indexOf() vs search()substr() vs slice() vs substring()

Hay một trong những cách thức có hiệu quả nhờ vào vào “địa phương” của browser như:

localeCompare()toLocaleLowerCase()toLocaleUpperCase()

Chúc các bạn học tập hiệu quả.


Chuyên mục: Tin Tức